رادمان پژوه هوشمند تهران

برنامه نویسی چابک!

1398-03-03 در 10:44

امروز با توجه به پیچیده شدن شرایط محیطی و افزایش رقابت اولویت‌های استراتژیك سازمان تغییر كرده است.توانایی پاسخ‌گویی سریع به تغییرات محیطی امروز به عنوان یكی از توانایی‌های استراتژیك شركت‌ها مطرح است.این مساله سبب شده است تا رودیكردی جدید در تولید تحت عنوان رویكرد تولید چابك ظهور كند. چابكی در پی به دست آوردن پیروزی و موفقیت در سود، سهم بازار و به دست آوردن مشتریان در بازارهای رقابتی است كه بسیاری از شركت‌ها به دلیل وجود آشفتگی و تلاطم در آن‌ها از ورود به آن بازارها هراســان هستند.

برای چابكی نهایتی فرض نمی‌شود و نقطه ای وجود ندارد كه كمپانی یا یك شخص سفر به چابكی را كامل كرده باشد. چابكی مدام به عملكرد پكاركنان و سازمان، ارزش محصول و خدمات و تغییر دایم در زمینه‌ی فرصت‌های حاصل از جذب مشتری توجه می‌كند و مستلزم آمادگی دایم برای روبه‌رو شدن با تغییرات بنیادی و سطحی است و شركت‌های چابك همیشه برای یادگیری هر چیز جدیدی كه باعث افزایش سودآوری ناشی از بهره‌گیری از فرصت‌های جدید می‌شود، آماده‌اند. در این میان شركت‌های تولید كننده‌ی نرم‌افزار نیز باید به دنبال چابك كردن فرایندها خود باشند.

رادمان پژوه هوشمند تهران - برنامه نویسی چابک!
برنامه نویسی چابک!

● فرایند یكپارچه چابك
فرایند یكپارچه چابك یا Agile Unified Proces ،نسخه‌ی ساده شده‌ی RUP است. این فرایند رویكردی ساده و آسان برای فهم نرم‌افزارهای كاربردی كسب و كار است. با به كارگیری این رویكرد ضمن بهره‌گیری از سادگی شما هحچنان به RUP وفادار می مانید.
در این رویكرد، تعاریف ساده و دقیقا نزدیك مقصود هستند این رویكرد ازروش‌های چابك زیر نیز بهره می‌گیرد:

▪ توسعه تست (test driven development (TDD
▪ توسعه براساس مدل‌های چابك Agile Model Driven Development (AMDD)
▪ مدیریت تغییرات چابك agile change management
▪ عامل گیری در پایگاه داده‌ها database refactoring

● نمای كلیAUP
شكل زیر چرخه‌ی حیات AUP را به تصویر می‌كشد. توجه كنید كه اولین دیسپلین تغییر كرده است. اولین دیسیپلین كه به عنوان دیسپلین مدل معرفی شده است پوشش دهنده سه دیسپلین مدل‌سازی كسب و كار و مدیریت نیازمندی‌ها و تحلیل و طراحی است.
مدل، بخش بسیار مهمی در AUP است. تغییر دیگر این است كه دیسپلین مدیریت تغییرات و پیكربندی به مدیریت پیكربندی تغییر یافته است و مدیریت تغییرات در همان دیسپلین مدل انجام می‌شود.

مدل توسعه نرم افزار چابک
مدل توسعه نرم افزار چابک

▪ طبیعت AUP به صورت زیر است:

۱) فاز بنیان‌گذاری (پی‌ریزی) (Inception):
هدف این فاز شناخت دامنه پروژه ، تعریف یك معماری بالقوه و دستیابی به پذیرش ذینفعان پروژه است. (كلمه Inception به معنای آغاز كردن و بنیان نهادن است . برخی به معنای شناخت ترجمه كرده اند، كه دقیق نمی باشد. ادبیات فازهای RUP شبیه ادبیات كارهای ساختمانی است مانند ساختن، معماری، پی‌ریزی و … از این رو این كلمه «بنیان‌گذاری و پی‌ریزی» ترجمه شده است.)

۲) فاز تلاش بر روی معماری Elaboration:
هدف این فاز تثبیت معماری است . (كلمه Elaboration به معنای استادانه درست كردن، به زحمت درست كردن، دارای جزییات و به دقت شرح دادن است، بنابراین معنای آن تلاش و زحمت و كوشش است كه با توجه به هدف آن كه تثبیت معماری است، در این مقاله تلاش بر روی معماری ترجمه شده است. برخی كتاب‌ها این واژه را تثبیت به معماری ترجمه كرده‌اند كه به نظر كمی غیر دقیق می‌آید چون این عنوان هدف فاز است نه خود فاز)

۳) فاز ایجاد Construction:
هدف این فاز ساخت سیستم نرم‌افزار براساس روالی منظم و تدریجی است، به گونه‌ای كه این نرم‌افزار مهم‌ترین نیازهای كاربران را پوشش دهد. (كلمه Construction، به معنای ایجاد كردن، بنا كردن و ساختن است. كه ترجمه‌ی اول و سوم مناسب به نظر می‌رسند، اما از آن جا كه ساختن و ساخت برای كلمهBuild نیز به كار می‌رود، از این رو این كلمه «ایجاد» ترجمه شد.)

۴) فاز گذار Transition:
هدف این فاز، اعتبار سنجی نرم‌افزار و استقرار آن در محیط تولید است.
● دیسپلین‌ها به شرح زیر است:AUP
▪ مدل:
هدف این دیسپلین شناسایی و درك كسب و كار سازمان كاربر و نیازهای آن است.
▪ پیاده‌سازی:
هدف این دیسپلین تبدیل مدل‌ها به كد است و همچنین تست اجزا(Unit Test) در این دیسپلین انجام می‌شود. (تست اجزا را تست واحد نیز ترجمه كرده‌اند كه معنای كاملی نیست. منظور از تست اجزا، تست هر جزء سیستم است كه در مقابل تست كل سیستم و تست یكپارچگی قرار دارد.)
▪ تست:
هدف این دیسپلین یافتن نقص‌های سیستم و اعتبارسنجی سیستم و ارزیابی كیفیت سیستم است.
▪ استقرار:
هدف این دیسپلین برنامه ریزی برای تحویل سیستم و اجرا این برنامه با هدف آگاهی از قابلیت انتقال سیستم به محیط كاربر است.
▪ مدیریت پیكربندی:
هدف این دیسپلین مدیریت دسترسی به فرآروده‌های پروژه است.
▪ مدیریت پروژه:
هدف این دیسپلین هدایت فعالیت‌های پروژه است.
▪ محیط:
هدف این دیسپلین انجام فعالیت‌هایی برای اطمینان از فراهم بودن امكانات، ابزار، راهنماها و … برای تیم پروژه است.

● فلسفه AUP
فرایند تولید یكپارچه براساس اصول زیر بنا شده است:
۱) كاركنان‌تان می‌داند چه كاری باید انجام دهند
۲) كاركنان‌تان مجبور نیستند فرایندهای مفصل و دست و پاگیر و همچنین اسناد زیادی را مطالعه كنند، بلكه از طریق آموزش آن‌ها توانایی انجام كارها را پیدا كرده‌اند.
▪ سادگی
هر مطلب به جای آن كه در هزاران صفحه توضیح داده شده باشد، در چند صفحه به طور خلاصه توضیح داده شده است.
▪ چابكی
فرایند یكپارچه تولید به دنبال فراهم كردن بستر یكپارچگی است.
تمركز بر فعالیتهای دارای ارزش افزوده بالا
به فعالیت‌های مهم توجه كنید، نه همه فعالیت‌ها.

▪ استقلال از ابزار
نوع ابزار مهم نیست. از ابزاری استفاده كنید كه به سادگی تمام نیازهای شما را برآورده سازد.