رادمان پژوه هوشمند تهران

ارائه در مدرسه ربات های انسان نما

1398-02-13 در 15:55

ارائه در مدرسه ربات های انسان نما
افتخارات رادمان پژوه هوشمند تهران- ارائه در مدرسه ربات های انسان نما

 

ارائه در مدرسه رباتهای انسان نما