رادمان پژوه هوشمند تهران

ربات انسان نما سایز نوجوان

1398-02-13 در 19:05

رادمان پژوه هوشمند تهران- ربات فوتبالیست انسان نما - سایز نوجوان
ربات فوتبالیست انسان نما – سایز نوجوان